VANREDNO OBRAZOVANJE

VANREDNA NASTAVA

Vanredno se mogu obrazovati svi zainteresovani za sticanje znanja iz oblasti ekonomije, bez obzira na godine, tj. od završene osnovne škole pa do penzije, samostalnim učenjem, putem konsultacija koje se održavaju u školi, konsultativnim centrima ili koristeći internet.

Upis se vrši tokom cele nastavne godine, od 1.septembra do 30.juna. Prilikom upisa sklapa se Ugovor o vanrednom školovanju, dobijaju se potrebni udžbenici i liste pitanja koja treba savladati uz konsultacije sa predmetnim nastavnicima pre izlaska na ispit.

Ispiti se zakazuju preko sekreterijata škole nakon priprema za ispit, a moguće je prijaviti sve pripremljene ispite u jednom ispitnom roku. Trajanje vanrednog školovanja nije ograničeno tj. može se, u zavisnosti od sposobnosti i brzine usvajanja znanja pojedinca, završiti za kraći ili duži period.

Za sva pitanja obratite se koordinatoru za vanrednu nastavu na telefon:
063/840-6783, 063/526-963
ili e-meilom elitna@gmail.com

OBLICI VANREDNOG OBRAZOVANjA

STICANjE

Nakon završene osnovne škole. Za upis je potrebno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i izvod iz matične knjige rođenih. Prilikom sticanja polažu se svi predmeti za 3 ili 4 godine školovanja predviđeni nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete Srbije.

PREKVALIFIKACIJA

Promena zanimanja (obrazovnog profila) posle završene bilo koje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju (mašinski tehničar ili elektrotehničar) ili gimnazije. Za upis su potrebna svedočanstva sva 4 razreda i diploma o položenom maturskom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih. Prilikom prekvalifikacije se polažu stručni predmeti kao razlika za sve četiri godine i stručni deo maturskog ispita. Vanredni učenik dobija svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu tehničara.

DOKVALIFIKACIJA

Promena zanimanja (obrazovnog profila) posle završene bilo koje stručne škole u trogodišnjem trajanju (bravar, trgovac, kuvar, mesar...). Za upis su potrebna svedočanstva sva tri razreda i diploma o položenom završnom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih i eventualno venčanih. Prilikom dokvalifikacije se polaže razlika stručnih predmeta za završena tri razreda i ceo četvrti razred kao i maturski ispit.

SPECIJALIZACIJA

Nakon završene četvorogodišnje škole iz oblasti ekonomije - kandidat polaže ispite previđene za odgovarajući obrazovni profil. Nakon završene bilo koje trogodišnje ili četvorogodišnje srednje škole - kandidat polaže razliku ispita a zatim i ispite previđene za odgovarajući obrazovni profil.
Uslov za upis je dve godine iskustva na odgovarajućem radnom mestu.

Elitna privatna srednja ekonomska škola ima u ponudi sledeće obrazovne profile - zanimanja za vanredno obrazovanje:

III STEPEN
(TROGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- kuvar
- trgovac
- konobar
- poslastičar

IV STEPEN
(ČETVOROGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- ekonomski tehničar
- carinski tehničar
- pravni tehničar
- finansijski tehničar
- turistički tehničar
- trgovinski tehničar
- ugostiteljski tehničar
- kulinarski tehničar

V STEPEN – SPECIJALIZACIJA
(JEDNOGODIŠNjE ŠKOLOVANjE)

- kuvar specijalista
- poslovni sekretar
- kontrolor u bankarstvu
- trgovački menadžer
- turistički organizator
- konobar specijalista
- poslastičar specijalista

TOP